Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,005 
Giá đóng cửa: 7,75
Khối lượng giao dịch trong ngày: 291,923

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư